PGB

PGB plan: onderdeel van de zorgovereenkomst

Wanneer de cliënt een PGB wenst, is de cliënt verplicht om een PGB plan in te vullen. Samen met de gesprekken met de consulent vormt dit document de basis waarop de voorwaarden getoetst worden om in aanmerking te komen voor een PGB. Het PGB plan bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel omvat de omschrijving van de ondersteuningsvraag, de doelen en resultaten, tarieven en afspraken met de dienstverlener. Het tweede onderdeel is een bijlage bij het PGB plan. Dit onderdeel wordt ingevuld door de dienstverlener. Hierin worden de basiskwaliteitseisen om veilig, doeltreffend en cliëntgerichte ondersteuning te kunnen leveren nader bevraagd. De cliënt is ervoor verantwoordelijk dat het PGB plan compleet is en binnen een termijn van maximaal twee weken wordt geretourneerd. Indien deze termijn niet haalbaar is gaan gemeente en cliënt in overleg om een realistische termijn te bepalen.

Werkwijze Helmond

Voor het PGB plan wordt een format gebruikt. Voor de gemeente Helmond zijn dit:

  • Budget PGB plan cliënt Wmo
  • Budget PGB plan cliënt HO
  • PGB plan zorgorganisatie
  • PGB plan zzp

Werkwijze Peelgemeenten

De werkwijze van de Peelgemeenten wijkt enigszins af. De cliënt vult een PGB plan in wanneer de consulent hierom vraagt. Het PGB plan binnen de Peelgemeenten dient geheel te worden ingevuld door de cliënt of diens vertegenwoordiger (dus niet de zorgverlener). Er moeten vragen beantwoord worden over de zorg die ingekocht gaat worden en over het budgethouderschap. De Peelgemeenten heeft de volgende PGB plannen:

  • PGB plan HO
  • PGB plan Wmo begeleiding

Het PGB plan wordt beoordeeld. Indien na beoordeling en een gesprek blijkt dat er concrete belemmeringen zijn die een gegronde reden vormen om geen PGB toe te kennen, zal er een afwijzing plaatsvinden voor aanvraag van een voorziening in de vorm van een PGB. Een afwijzing van het PGB wil niet zeggen dat de voorziening niet wordt toegekend. Wel betekent het dat de verstrekkingsvorm PGB wordt afgewezen. Zorg in natura is dan de aangewezen verstrekkingsvorm. Indien de aanvrager het daar niet mee eens is, kan hij bezwaar maken tegen het besluit. Bij twijfel kan de gemeente (voordat een besluit genomen wordt) ook nadere informatie opvragen bij de aanvrager of derden. Dit laatste uiteraard met inachtneming van privacywetgeving.

Formats PGB plan

Om te toetsen of de aanvrager in aanmerking komt voor een PGB dient hij dus een PGB plan in te dienen.
Voor het PGB plan wordt – behalve voor Kortdurend verblijf – een format gebruikt:

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact WMO

WMO

Informatie rondom de inkoop van Wmo. Dit is een samenwerking tussen de Gemeente Helmond en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten).

Declareren

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom het declareren van zorg. Denk aan de verwijsindexen en communicatie zoals het berichtenverkeer

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel