Overeenkomst sluiten

Segment 1: Hoogcomplex/weinig voorkomend

Segment 1

Hoogcomplex/weinig voorkomend

De jeugdhulp binnen dit segment betreft alle zorg voor jeugdigen die problemen ervaren op verschillende leefgebieden (gezin, school, vrije tijd, wonen etc.). Hierdoor dreigt hun ontwikkeling te stagneren of is al gestagneerd. Dit drukt op de ontwikkeling, het perspectief en de participatie in de samenleving van de jeugdige. De complexiteit van de hulpvraag vraagt om maatwerk in het aanbieden van een samenhangend aanbod van (hoog) specialistische jeugdhulp. Verschillende betrokken partijen rondom de jeugdige en het gezin leveren hierbij een actieve bijdrage. Het vraagt om een intensieve, integrale, intersectorale en domein overstijgende benadering.

Doelstellingen

 • Voor iedere jeugdige in dit segment wordt een op maat gemaakt perspectiefplan gemaakt. Dit gebeurt samen met ouders/jeugdige, aanbieder en de gemeente.
 • Jeugdigen in dit segment worden in één keer bij de juiste zorgaanbieder geplaatst.
 • De jeugdhulp die deze jeugdigen krijgen is intersectoraal en/of domein overstijgend. Afstemming of samenwerking met partners uit andere domeinen noodzakelijk, bijvoorbeeld onderwijs of schulddienstverlening. Deze zorg wordt zoveel mogelijk gelijktijdig ingezet.
 • De toeleiding naar en instroom zo efficiënt mogelijk organiseren om passende en tijdige hulpverlening te bieden.

Zorgaanbod

Bij de hulpvraag van deze doelgroep kan het gaan om iedere vorm van jeugdhulp. Meer specifiek voor dit segment gaat het veelal om intensieve, multidisciplinaire en gelijktijdig in te zetten vormen van (hoog) specialistische jeugdhulp. Vaak in de vorm van (semi-) intramurale behandeling en intensieve ambulante (systeem)behandeling. Het type aanbod dat doorgaans wordt ingezet betreft bijvoorbeeld driemilieuvoorzieningen, zware intramurale GGZ-behandelingen en intensieve ambulante behandelingen zoals MST, IAG, FACT of iFACT. Ook kan gedacht worden aan gesloten plaatsingen (vrijwillige, voorwaardelijke en/of gedwongen).

Strategische partners

Onderlinge samenwerking heeft een primaire en significante rol binnen segment 1. Gemeenten en zorgaanbieders moeten op nieuwe manieren met elkaar gaan samenwerken. Samen de transformatie realiseren vraagt tijd, inzet, commitment, vertrouwen, ruimte voor investeringen en innovatie. Het vraagt om samenwerking op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Beperking van het aantal aanbieders in dit segment is daarvoor nodig. Met een selectie van aanbieders kunnen concrete en beter beheersbare afspraken gemaakt worden.

Voor deze strategisch partners zijn een aantal kwalitatieve en kwantitatieve selectiecriteria ontwikkeld om in aanmerking te komen voor een overeenkomst:

Kwalitatieve selectiecriteria (o.a.)

 1. Aanbieder heeft (crisis) bedden / verblijfscapaciteit beschikbaar.
 2. De aanbieder heeft expertise met behandelingen waarbij onderwijs en huisvesting in één zit, en / of is aantoonbaar in staat tot het leveren van intensieve ambulante zorgaanbod, waaronder tenminste MST, MDFT, RGT of (jeugd-)FACT.
 3. De aanbieder heeft inhoudelijke kennis en expertise om zelf jeugdhulp in segment 1 te leveren en levert het grootste gedeelte van deze zorg ook zelf.
 4. Verslavingszorg: er is onvoldoende dekkend zorgaanbod binnen onze regio om de doelgroep van segment 1 goed te kunnen bedienen. Onder de geselecteerde aanbieders moet daarom tenminste één aanbieder zijn die dit zorgaanbod kan organiseren én daarin ervaring heeft.

Kwantitatief

Na het toepassen van de kwalitatieve selectiecriteria, passen we vervolgens onderstaande kwantitatieve selectiecriteria toe.

 1. Aanbieder heeft in 2020 een omzet in segment 1 > € 000.
 2. Aanbieder heeft in 2020 minimaal 40 unieke cliënten binnen segment 1.

Producten

De volgende producten vallen in zijn geheel en zonder uitzondering onder segment 1:

 • Alle behandeling met verblijf:
  • Verblijf middelzwaar
  • Verblijf zwaar
  • Verblijf extra zwaar
 • Geprotocolleerde evidence-based behandelmethodes:
  • Multi Systeem Therapie (MST)
  • Relationele Gezinstherapie (RGT, voorheen FFT)
  • Multi Dimensionele Familietherapie (MDFT)

Segment 1 kent expliciet een benadering vanuit de doelgroep en de zorgbehoefte. Daarbij weten we op voorhand dat niet alleen bovenstaand zorgaanbod ingezet wordt, maar voor een groot deel van deze jeugdigen ook (een mix van) zorgaanbod uit de andere segmenten.

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel