Jeugdhulp toegang

Toegang segmenten

Segment 1 hoog complexe jeugdhulp

De toeleiding tot zorg uit segment 1 verloopt via het Regionaal Matchingsteam (RMT)

Wekelijks zitten deskundigen van 10 grote aanbieders (LvB, GGZ en Jeugdzorg) bij elkaar om casussen te bespreken die ingebracht zijn door de gemeentelijke toegang, de GI of door een aanbieder zelf.

Gezamenlijk wordt gekeken naar de meest passende hulpvorm(en). Dit kan een zwaar ambulant traject zijn zoals MST, maar ook verblijf. Belangrijk hierbij is dat, indien nodig, er intersectoraal wordt samengewerkt. Dat wil zeggen een domein overstijgende aanpak.

Het RMT wordt voorgezeten en administratief ondersteund door Een 10 voor de Jeugd.

Voor meer informatie kun je mailen naar regionaalmatchingsteam@een10voordejeugd.nl

Het aanmeldformulier voor het regionaalmatchingsteam vind je hier: Aanmeldformulier RMT

Segment 2 wonen

De toegang tot jeugdhulp uit dit segment loopt via de reguliere routes: de gemeentelijke toegang, GI’s of de medische verwijsroute.

Segment 3 Dagbehandeling/dagbesteding

De toegang tot jeugdhulp uit dit segment loopt via de reguliere routes: de gemeentelijke toegang, GI’s of de medische verwijsroute.

Segment 4 Veelvoorkomend, specialistisch

De toegang tot jeugdhulp uit dit segment loopt via de reguliere routes: de gemeentelijke toegang, GI’s of de medische verwijsroute.

Uitzondering is dyslexie: hiervoor levert de school het leesdossier, dat voldoet aan de gestelde voorwaarden, rechtstreeks aan bij de gecontracteerde dyslexiebehandelaar.

Segment 5 Crisis

Het Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant vormt de toegang  voor jeugdigen en/of hun ouders die thuis of in de opvoeding een crisis ervaren waardoor het thuis onveilig is. De situatie kan niet wachten. Niet alleen ouders en jeugdigen kunnen contact opnemen met het CIT, ook familieleden, buren en beroepskrachten zoals generalisten, huisartsen of praktijkondersteuners, of mensen die actief zijn in het onderwijs, de kinderopvang of het jongerenwerk.

Het CIT is 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken op 088-066 69 87 of via cit@vtzob.nl. Voor meer informatie zie https://www.veiligthuiszob.nl/wat-doet-veilig-thuis/

De crisisdienst van Jeugdbescherming Brabant (SEZ-JBB) blijft er voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid voor eigen cliënten binnen en buiten kantoortijden (crisisdienst gedwongen kader) en voor voorlopige maatregelen (VOTS en VOVO). Indien er een crisissituatie ontstaat rondom een cliënt van de GI kan contact opgenomen worden via 088-066 69 99. Voor meer informatie zie https://www.jeugdbeschermingbrabant.nl/wat-wij-doen/zorg-bij-crisis/

GGZ-toegang (acute GGZ) 

De GGZ-sector heeft een eigen toegang voor spoed en crisis, de crisisdienst acute GGZ 0 tot 100. De GGZ-sector kan vanuit deze toegang rechtstreeks ambulante spoedhulp jeugd en verblijf spoedhulp jeugd inzetten of verwijzen naar andere jeugdhulp. De GGZ neemt als dat nodig is contact op met Spoed voor Jeugd voor de inzet van crisishulp buiten de ggz-sector. Het contact en de toegang tot deze GGZ crisisdienst loopt via de huisartsenpost. Binnen de regio Een 10 voor de Jeugd wordt de acute GGZ uitgevoerd door GGZ Oost Brabant en GGzE.

 

 

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel