Overeenkomst sluiten

Segment 3: Dagbesteding / Dagbehandeling

Segment 3

Omschrijving segment Dagbesteding / Dagbehandeling

Cliënten die gebruik maken van dagbesteding of dagbehandeling kunnen (tijdelijk) niet mee in het regulier of speciaal onderwijs. Ze worden overdag of tijdens dagdelen opgevangen in gespecialiseerde voorzieningen. Daarbij is afstemming en overleg met leerplicht en (passend) onderwijs een belangrijke voorwaarde.

Doelstellingen

Alle jeugdigen binnen dit segment krijgen:

 • een dagbehandeling of dagbesteding, passend bij hun doelstelling(en).
 • tijdig passende hulp.
 • de hulp integraal aangeboden.
 • een goed georganiseerde aansluiting en (waar mogelijk) doorstroom naar een passende vorm van onderwijs.

Zorgaanbod

Het type aanbod dat doorgaans ingezet wordt betreft:

 • Dagbesteding
 • Dagbehandeling
 • Groepsbehandeling
 • Kinderdagcentrum (KDC)
 • Medisch kinderdagverblijf (MKD)
 • Gespecialiseerde naschoolse opvang

Producten

 • Jeugdhulp voor ernstig meervoudig beperkten 0 – 7 jaar
 • Jeugdhulp voor opgroeiproblematiek bij het jonge kind
 • Weer terug naar school
 • Duurzame dagbesteding
 • Specialistische naschoolse opvang

Planning proces

Segment 3 kent 5 producten. Het laatste product betreft ‘specialistische naschoolse opvang’. Deze productkaart is doorontwikkeld tot een blijvend nieuw product. Net als bij de ‘reguliere’ naschoolse opvang en rekening houdend met de mogelijkheid van kinderopvangtoeslag voor deze ouders, vinden wij dat ouders voor deze SNO een eigen bijdrage moeten betalen.

Voor kinderen in de V(S)O leeftijd is er geen kinderopvangtoeslag mogelijk, voor deze jeugdigen/ouders valt de SNO geheel onder de Jeugdwet en is er geen eigen bijdrage.

Dit heeft geleid tot 2 nieuwe productkaarten:

 • SNO voor de kinderen in het Primair Onderwijs (PO);
 • SNO voor de kinderen in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs (V(S)O) (tot 18 jaar).

Deze productkaarten zullen m.i.v. 1 juli 2024 van kracht worden. Verder kent de aansluiting van segment 3 op het onderwijs een grote focus binnen de ontwikkelagenda.

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel