PGB

Criteria PGB

Er zijn drie criteria

Het is niet zo dat een voorziening altijd in de vorm van een pgb wordt verstrekt indien een inwoner dat wenst. Volgens de wet en nadere regels moet een inwoner aan drie criteria voldoen:

  • de aanvrager is – eventueel met hulp van zijn sociaal netwerk of wettelijk vertegenwoordiger – in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen en in staat om de aan een pgb verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren. Dit criterium betekent feitelijk dat de aanvrager in staat moet zijn om de regie te voeren op zijn traject. Hiermee wordt niet alleen bedoeld dat de aanvrager in staat moet zijn tot uitvoering van administratieve taken die behoren bij een pgb, maar betekent met name ook dat de aanvrager zijn traject / het handelen van de dienstverlener moet kunnen beoordelen en indien nodig in staat is om te handelen jegens een dienstverlener (bijstelling dienstverlening, kritisch aanspreken van …)
  • de aanvrager dient zich gemotiveerd op het standpunt te stellen dat hij de voorziening als een pgb geleverd wenst te krijgen in plaats van in de vorm van zorg in natura. Dit criterium betekent feitelijk dat de aanvrager moet laten zien dat hij er over na heeft gedacht en een hele bewuste keuze maakt voor een pgb. Het is vervolgens niet aan de gemeente om inhoudelijk een oordeel te vellen over de keuze. De toets van de gemeente in deze blijft beperkt tot een procedurele toets: heeft de burger zich voldoende gemotiveerd?
  • het derde criterium betreft een beoordeling van de inzet. Wordt met de door de aanvrager voorgestane inzet van het pgb gewaarborgd dat de dienst veilig, doeltreffend en cliëntgericht wordt verstrekt? Hierbij weegt de gemeente mee of de voorgestane in te zetten voorzieningen door de dienstverlener in redelijkheid geschikt zijn voor het doel waarvoor het pgb wordt verstrekt. Wordt met de inzet het voorgestane resultaat bereikt? Dit betekent feitelijk dat de gemeente voorafgaande aan de afgifte van de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening dient te weten hoe de aanvrager na toekenning zijn pgb wenst in te zetten. Deze toets wordt primair gemaakt aan de hand van het pgb-plan

Toetsing van de criteria

Toetsing van bovenstaande voorwaarden is maatwerk. Het vindt plaats op basis van gesprekken met de consulent en het door de cliënt/vertegenwoordiger in te vullen Pgb-plan. De consulent zal op basis van de verkregen informatie oordelen over het al dan niet afgeven van een persoonsgebonden budget. Daarbij is er aandacht voor de verantwoordelijkheid die de cliënt draagt voor het bewaken van de kwaliteit van de ondersteuning en het actief sturen op resultaat.

Aanvulling beschermd wonen: Voor Wmo Beschermd wonen wordt een aanvullende specifieke kwaliteitseis gesteld. De dienstverlener moet in ieder geval voldoen aan de norm “Verantwoorde zorg” en tevens moet de dienstverlener beschikken over een voor de sector erkend kenmerk.

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact WMO

WMO

Informatie rondom de inkoop van Wmo. Dit is een samenwerking tussen de Gemeente Helmond en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten).

Declareren

Hier vindt u als zorgaanbieder allerlei informatie rondom het declareren van zorg. Denk aan de verwijsindexen en communicatie zoals het berichtenverkeer

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel