Beleid en regelgeving

Transformatiefonds Verblijf

Transformatiefonds Verblijf

Omschrijving

Het Transformatiefonds is beschikbaar gesteld om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een impuls te geven. Aan de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant zijn middelen toegekend voor drie actielijnen: pleegzorg, jeugdzorgplus en verblijf. De actielijn Verblijf wordt in onze subregio ‘Een 10 voor de jeugd’ opgepakt[1]. De volgende informatie gaat dan ook alleen over de actielijn Verblijf in deze regio (Helmond, Peelgemeenten, Veldhoven en Dommelvallei+).

[1] De andere twee actielijnen, Pleegzorg en Jeugdzorgplus, worden door de 21 gemeenten samen opgepakt.

Doelstelling Transformatiefonds Verblijf

Langdurig verblijf in een instelling is voor geen enkele jeugdige wenselijk. Het is daarom nodig het aantal plaatsingen terug te dringen en de duur van verblijf te verkorten. De doelstelling van het Transformatiefonds Verblijf is daarom: verblijf verkorten of voorkomen.

Transformatiefonds Verblijf in regio Een 10 voor de jeugd

In de periode 2021 t/m 2023 is er voor de regio Een 10 voor de jeugd een budget van € 1,3 miljoen beschikbaar voor innovatie van verblijf. Een deel van het budget zetten we in op projecten die voortkomen uit onze inkoopstrategie voor hoogcomplexe zorg en wonen zonder behandeling (ook wel: segment 1 en 2). Bovendien is een deel van dit bedrag al reeds verstrekt als subsidie in de eerste ronde van het transformatiefonds. Dit betekent dat voor de tweede ronde van het transformatiefonds, nog een bedrag beschikbaar is van €820.000.

Hoe kan ik een subsidieaanvraag indienen?

Iedere zorgaanbieder (al dan niet gecontracteerd in onze regio) met een idee over het verkorten of voorkomen van verblijf kan subsidie aanvragen. De aanvraag moet ingediend worden volgens een specifiek format (aanvraagformulier). De aanvraag wordt getoetst aan diverse ingangseisen en inhoudelijke voorwaarden. Afhankelijk van de beoordeling wordt er wel, geen of gedeeltelijk subsidie toegekend.

Eén van de eisen is dat een aanvraag gezamenlijk door meerdere aanbieders wordt ingediend. We stimuleren hiermee de onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis. Het aanvraagformulier stuurt u naar het daarin vermelde e-mailadres.
Lees zowel het aanvraagformulier als de ingangseisen en inhoudelijke voorwaarden goed door, voordat u een aanvraag indient.

Download het aanvraagformulier (.doc)

Download de ingangseisen en inhoudelijke voorwaarden (ter informatie .ppt)

Indien het niet lukt de bovenstaande bestanden te openen, gebruik dan uw rechtermuisknop en kies “Link/Koppeling opslaan als”

Beoordeling subsidieaanvragen: beoordelingscommissie

De subsidieaanvragen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. Hiervoor zijn aanbieders, toegang, GI’s en beleidsadviseurs jeugd/inkoop uitgenodigd. De beoordelingscommissie bestaat uit managers/adviseurs van de volgende organisaties:

 • Bijzonder Jeugdwerk
 • Combinatie Jeugdzorg
 • ORO
 • GGZ Oost-Brabant
 • Jeugdbescherming Brabant
 • William Schrikker Gezinsvormen
 • Toegangsteam Helmond
 • Programmamanager Een 10 voor de jeugd
 • Beleidsadviseur Jeugd Een 10 voor de jeugd
 • Projectleider Transformatiefonds Verblijf

Het kan voorkomen dat een van de organisaties die in de beoordelingscommissie vertegenwoordigd is, ook zelf een subsidieaanvraag wil doen. In dat geval beoordeelt het betreffende commissielid de aanvraag niet individueel. Bij de plenaire bespreking van de subsidieaanvragen neemt het betreffende commissielid ook niet deel aan de vergadering. Zo waarborgen we een objectieve beoordeling en bespreking.

Naast de beoordelingscommissie bekijkt ook een afvaardiging van jeugdigen (via de Adviesvangers) de ingediende voorstellen. Zij geven bij de beoordelingscommissie aan wat zij, vanuit het cliëntperspectief bezien, van de plannen vinden.

Bij toekenning van subsidie volgen wij het op-is-op principe. De eerste subsidieronde vond plaats in 2021, de tweede ronde eindigt september 2022. Na de eerste ronde toekenningen is nog €820.000 over. Hiervoor kunnen nu aanvragen ingediend worden.  Afhankelijk van of er daarna nog middelen over zijn volgen in 2023 ook nog rondes. Is het budget al eerder vergeven, dan volgen er geen extra rondes meer.

Planning en proces

Voor subsidieaanvragen in de tweede ronde geldt de volgende planning:

 • Deadline indienen subsidieaanvraag: 30 september 2022 om 17:00u
 • Beoordeling subsidieaanvragen door commissie: september/oktober 2022
 • Toekennings- of afwijzingsbesluit naar subsidieaanvragers communiceren: 2022
  Contact

Heeft u vragen over het Transformatiefonds of het indienen van een aanvraag?

Neem dan gerust contact op.

Projectleiders Transformatiefonds Verblijf

Max Beeby en Elsemiek Rooijakkers

info@een10voordejeugd.nl

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel