Beleid en regelgeving

Transformatiefonds Verblijf

Transformatiefonds Verblijf
Omschrijving
Het Transformatiefonds is beschikbaar gesteld om de vernieuwing
van het jeugdhulpstelsel een impuls te geven. Aan de 21 gemeenten
in Zuidoost-Brabant zijn middelen toegekend voor drie actielijnen:
pleegzorg, jeugdzorgplus en verblijf. De actielijn Verblijf wordt in
onze subregio ‘Een 10 voor de jeugd’ opgepakt[1]. De volgende
informatie gaat dan ook alleen over de actielijn Verblijf in deze regio
(Helmond, Peelgemeenten, Veldhoven en Dommelvallei+).
[1] De andere twee actielijnen, Pleegzorg en Jeugdzorgplus, worden
door de 21 gemeenten samen opgepakt.

Doelstelling Transformatiefonds Verblijf
Langdurig verblijf in een instelling is voor geen enkele jeugdige
wenselijk. Het is daarom nodig het aantal plaatsingen terug te
dringen en de duur van verblijf te verkorten. De doelstelling van het
Transformatiefonds Verblijf is daarom: verblijf verkorten of
voorkomen.

Transformatiefonds Verblijf in regio Een 10 voor de
jeugd
In de periode 2021 t/m 2023 is er voor de regio Een 10 voor de
jeugd een budget van € 1,3 miljoen beschikbaar voor innovatie van
verblijf. Een deel van het budget zetten we in op projecten die
voortkomen uit onze inkoopstrategie voor hoogcomplexe zorg en
wonen zonder behandeling (ook wel: segment 1 en 2). Bovendien is
een deel van dit bedrag al reeds verstrekt als subsidie in de eerste
ronde van het transformatiefonds. Dit betekent dat voor de tweede
ronde van het transformatiefonds, nog een bedrag beschikbaar is
van €690.000.

Hoe kan ik een subsidieaanvraag indienen?
Iedere zorgaanbieder (al dan niet gecontracteerd in onze regio) met
een idee over het verkorten of voorkomen van verblijf kan subsidie
aanvragen. De aanvraag moet ingediend worden volgens een
specifiek format (aanvraagformulier). De aanvraag wordt getoetst
aan diverse ingangseisen en inhoudelijke voorwaarden. Afhankelijk
van de beoordeling wordt er wel, geen of gedeeltelijk subsidie
toegekend.
Eén van de eisen is dat een aanvraag gezamenlijk door meerdere
aanbieders wordt ingediend. We stimuleren hiermee de onderlinge
samenwerking en uitwisseling van kennis. Het aanvraagformulier
stuurt u naar het daarin vermelde e-mailadres.
Lees zowel het aanvraagformulier als de ingangseisen en
inhoudelijke voorwaarden goed door, voordat u een aanvraag
indient.

Download het aanvraagformulier:

Aanvraagformulier-subsidie-Transformatiefonds-Actielijn-Verblijf-Een-10-voor-de-jeugd_2
Download de ingangseisen en inhoudelijke voorwaarden:

Toetsingskader-Ingangseisen-en-inhoudelijke-voorwaarden

Beoordeling subsidieaanvragen:
De subsidieaanvragen worden beoordeeld door een
beoordelingscommissie. Hiervoor zijn aanbieders, toegang, GI’s en
beleidsadviseurs jeugd/inkoop uitgenodigd. De
beoordelingscommissie bestaat uit managers/adviseurs van de
volgende organisaties:
• Pactum
• Combinatie Jeugdzorg
• ORO
• GGZ Oost-Brabant
• Jeugdbescherming Brabant
• William Schrikker Gezinsvormen
• Toegangsteam Helmond
• Adviesvangers
• Programmamanager Een 10 voor de jeugd
• Beleidsadviseur Jeugd Een 10 voor de jeugd
• Projectleider Transformatiefonds Verblijf

Het kan voorkomen dat een van de organisaties die in de
beoordelingscommissie vertegenwoordigd is, ook zelf een
subsidieaanvraag wil doen. In dat geval beoordeelt het betreffende
commissielid de aanvraag niet individueel. Bij de plenaire
bespreking van de subsidieaanvragen neemt het betreffende
commissielid ook niet deel aan de vergadering. Zo waarborgen we
een objectieve beoordeling en bespreking.
Bij toekenning van subsidie volgen wij het op-is-op principe. De
eerste subsidieronde vond plaats in 2021, de tweede ronde eindigde
september 2022. Na de eerste twee rondes toekenningen is nog
€690.000 over. Hiervoor kunnen nu aanvragen ingediend worden.

Planning en proces
Voor subsidieaanvragen in de derde ronde geldt de volgende
planning:
• Deadline indienen subsidieaanvraag: 15 september
2023 om 17:00u
• Beoordeling subsidieaanvragen door commissie: oktober
2023
• Toekennings- of afwijzingsbesluit naar
subsidieaanvragers communiceren: uiterlijk november 2023

Contact
Heeft u vragen over het Transformatiefonds of het indienen van een
aanvraag?
Neem dan gerust contact op.
Projectleider Transformatiefonds Verblijf
Ize Stupers
info@een10voordejeugd.nl

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd

Een 10 voor de jeugd

Informatie rondom de inkoop van Jeugd. Dit is een samenwerking van ‘een 10 voor de Jeugd’ (nog in ontwikkeling). Bij deze inkoopsamenwerking zijn de volgende gemeenten aangesloten: Helmond, Peelgemeenten (Deurne, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel en Asten), Geldrop/Mierlo, Nuenen, Veldhoven, Waalre en Son en Breugel