Indienen Subsidieaanvraag (deadline)

15-09-2023

Indienen Subsidieaanvraag (deadline)

15-09-2023

Omschrijving
Het Transformatiefonds is beschikbaar gesteld om de vernieuwing
van het jeugdhulpstelsel een impuls te geven. Aan de 21 gemeenten
in Zuidoost-Brabant zijn middelen toegekend voor drie actielijnen:
pleegzorg, jeugdzorgplus en verblijf. De actielijn Verblijf wordt in
onze subregio ‘Een 10 voor de jeugd’ opgepakt[1]. De volgende
informatie gaat dan ook alleen over de actielijn Verblijf in deze regio
(Helmond, Peelgemeenten, Veldhoven en Dommelvallei+).
[1] De andere twee actielijnen, Pleegzorg en Jeugdzorgplus, worden
door de 21 gemeenten samen opgepakt.

Doelstelling Transformatiefonds Verblijf
Langdurig verblijf in een instelling is voor geen enkele jeugdige
wenselijk. Het is daarom nodig het aantal plaatsingen terug te
dringen en de duur van verblijf te verkorten. De doelstelling van het
Transformatiefonds Verblijf is daarom: verblijf verkorten of
voorkomen.
Transformatiefonds Verblijf in regio Een 10 voor de
jeugd
In de periode 2021 t/m 2023 is er voor de regio Een 10 voor de
jeugd een budget van € 1,3 miljoen beschikbaar voor innovatie van
verblijf. Een deel van het budget zetten we in op projecten die
voortkomen uit onze inkoopstrategie voor hoogcomplexe zorg en
wonen zonder behandeling (ook wel: segment 1 en 2). Bovendien is
een deel van dit bedrag al reeds verstrekt als subsidie in de eerste
ronde van het transformatiefonds. Dit betekent dat voor de tweede
ronde van het transformatiefonds, nog een bedrag beschikbaar is
van €690.000.

Hoe kan ik een subsidieaanvraag indienen?
Iedere zorgaanbieder (al dan niet gecontracteerd in onze regio) met
een idee over het verkorten of voorkomen van verblijf kan subsidie
aanvragen. De aanvraag moet ingediend worden volgens een
specifiek format. De aanvraag wordt getoetst
aan diverse ingangseisen en inhoudelijke voorwaarden. Afhankelijk
van de beoordeling wordt er wel, geen of gedeeltelijk subsidie
toegekend.
Eén van de eisen is dat een aanvraag gezamenlijk door meerdere
aanbieders wordt ingediend. We stimuleren hiermee de onderlinge
samenwerking en uitwisseling van kennis. Het aanvraagformulier
stuurt u naar het daarin vermelde e-mailadres.

Lees zowel het aanvraagformulier als de ingangseisen en
inhoudelijke voorwaarden goed door, voordat u een aanvraag
indient.

Bericht voor publicatie

Aanvraagformulier-subsidie-Transformatiefonds-Actielijn-Verblijf-Een-10-voor-de-jeugd_2

Toetsingskader-Ingangseisen-en-inhoudelijke-voorwaarden

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op via ons contactformulier.
Contact Jeugd

Belangrijke data

10:30
Gemeente Helmond
10:30
Gemeente Helmond
10:30
Gemeente Helmond